Projekt Antalya

Antalya I © 2009 Ralph Rainer Steffens

Antalya I © 2009 Ralph Rainer Steffens


Antalya IV © 2009 Ralph Rainer Steffens

Antalya IV © 2009 Ralph Rainer Steffens

Antalya X © 2009 Ralph Rainer Steffens

Antalya X © 2009 Ralph Rainer Steffens


Antalya XII © 2011 Ralph Rainer Steffens

Antalya XII © 2011 Ralph Rainer Steffens


Antalya VIII © 2009 Ralph Rainer Steffens

Antalya VIII © 2009 Ralph Rainer Steffens

Antalya XI © 2009 Ralph Rainer Steffens

Antalya XI © 2009 Ralph Rainer Steffens


Antalya XIV. © 2011 Ralph Rainer Steffens

Antalya XIV. © 2011 Ralph Rainer Steffens.


Antalya XV © 2011 Ralph Rainer Steffens

Antalya XV. © 2011 Ralph Rainer Steffens.


Antalya XIX © 2011 (M) Ralph Rainer Steffens

Antalya XIX © 2011 (M) Ralph Rainer Steffens


Antalya - Miami Döner II (Antalya VI) © 2009 Ralph Rainer Steffens

Antalya - Miami Döner II (Antalya VI)< © 2009 Ralph Rainer Steffens

Antalya - Miami Döner I (Antalya V) © 2009 Ralph Rainer Steffens

Antalya - Miami Döner I (Antalya V) © 2009 Ralph Rainer Steffens